سرگرمی وبازی چهل خوان اعداد

سرگرمی وبازی جذاب:چهل خوان اعداد(نسخه فلش)

سرگرمی جذاب ومناسب برای همه سنین کودکان،نوجوانان وبزرگسالان

این برنامه با مراحل مختلف وجذابی که دارد،حافظه،هوش،دقت و سرعت عکس عمل وشانس شما رابه چالش می کشد.درهرمرحله شما باید تلاش کنید تااز هفت خوان نه!بلکه چهل خوان اعداد عبورکرده وامتیازهای هرمرحله رابا ابزارهایی که دردست دارید،کسب کنید.


سرگرمی وبازی جذاب: چهل خوان اعداد(نسخه فلش) سرگرمی جذاب ومناسب برای همه سنین کودکان،نوجوانان وبزرگسالان این برنامه با مراحل مختلف وجذابی که دارد،حافظه،هوش،دقت و سرعت عکس عمل وشانس شما رابه چالش می کشد.درهرمرحله شما باید تلاش کنید تااز هفت خوان نه!بلک