پاورپوینت آماده بررسی ویژگی ها و کاربرد و ترکیبات مختلف روغن های سرخ کردنیروغن
 • هیدرولیز

 • اتواکسیداسیون

 • پلیمریزه شدن اکسیداتیو

 • پلیمریزه شدن حرارتی

 • تیره تر شدن
 • به دو عامل مهم بستگی دارد
 • موقعیت اسید چرب به ویژهPUFA

 • نوع توکوفرول هاوتوکوتری انول ها مشابه • کم ترین پایداری, گاما توکوتری انول در روغن پالم  بیشترین پایداری آنتی اکسیدان توکوفرولیک

  عطر طعم مقاومت به اکسیداتیووارزش تغذیه ای بالا  شاید بتواند جبران قیمت بالای آن را بکند.
  کاهش رطوبت ماده غذائی تیره تر شدن وسفت تر شدن عطر وطعم سرخ شده روغن هیدرولیز اتواکسیداسیون پلیمریزه شدن اکسیداتیو پلیمریزه شدن حرارتی تیره تر شدن قبل از این که