پروپوزال آماده: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گسترش کار خیابانی کودکان

مسئله رفع فقرکودکان وحل مشکلات بچه های خیابانی موضوعی است که باهمکاری همه جانبه ی سازمانهای دولتی وغیردولتی بین المللی وهمکاری تنگاتنگ ومشترک بافعالان حقوق کودک حل فصل خواهدشد.این کودکان بیشتربخاطرفقراقتصادی،عدم تامین مالی خانواده وبخاطرامرارمعاش،تامین هزینه های درسی خودویا خواهروبرادرخود مجبور به انجام کارهای خیابانی وبعضاغیرقانونی میشوند.بچه های خیابانی بیشترازکودکان دیگردرمعرض تجاوزهای جنسی وبیماریهاییای دزوخشونتهای جنسی قراردارند.درایران حدود بیست انجمن وسازمان غیردولتی فعال درزمینه ی حمایت ازکودکان وجودداردکه ازجمله مهمترین موسسه ی غیردولتی کودکان وزنان انجمن شورای نویسندگی برای کودکان ونوجوانان،موسسه آموزش کودکو...میتوان اشاره نمود.کودکان خیابان عمدتا مشکلات بیشتری دارندومورد سوءاستفاده های بسیاری قرارمی گیرندوخطرات فراوانی آنهارا تهدیدمی کند.گرایش به مصرف سیگاروموادمخدر،بهره کشی ازآنها بصورت فروش یااجاره،مشارکت درارتکاب جرایم ازقبیل سرقت وتوزیع موادمخدر،قرارگرفتن درباندهای فساد وقاچاق به دیگرکشورها ازپیامدهای حضور وکارکودکان درخیابان است ( قاسم زاده،1389).ازنظرکارشناسان اموراجتماعی واقتصادی،پدیده کارکودکان،علتهای عمده وزیربنایی داردکه ازآن جمله میتوان به فقراقتصادی،فقرفرهنگی،عدم تعادل اقتصادی،توزیع ناعادلانه درآمدواختلاف طبقاتی بسیاردرجامعه،عدم دستیابی افرادبه کاروشغل مطلوب درشرایط رونق اقتصادی،مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها،قوانین ومقررات ناکافی برای پیشگیری سوءاستفاده ازکودکان ویامقابله باآن وفقدان اموزش واگاهی عمومی اشاره نمود( قاسم زاده،1389).کودکان کار به کودک زیر ١٨ سال اطلاق می شودکه درخیابان یاکارگاهها کارمی کنندوبعضانسبت به خانواده نیزاحساس تعلق دارند.درحال حاضر ٣٥٢ میلیون کودک کمتراز١٨ سال درسراسردنیاکارمیکنندوهمچنین ٨ میلیون و ٤٠٠ هزارکودک نیزبه بردگی گرفته شده یا به کارقاچاق اشتغال دارند(انجمن کارخیابانی کودکان،1389).بنابرآمارهای موجود،سالانه یک میلیون و ٢٠٠ هزارکودک قاچاق میشوند ٣٠٠ هزارکودک تحت استخدام اجباری نیروهای نظامی قرارداشته ومجبور به خدمت رسانی به هنگام تنشهای نظامی هستند،بیش از ٦٠٠ هزارکودک درسطح جهان به فعالیتهای غیرقانونی مشغولند.براساس گزارش یونیسف،ازهردوکودک درجهان یک کودک مجبور به کار اجباری تحت فشاراست(انجمن کارخیابانی کودکان،1389).درایــران :برمبنای اطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی درسه سال،٣٨٠هزارکودک ١٠ تا ١٤ ساله کارفصلی میکنندوبیش از ٧٠٠ هزارکودک رسماکارمیکنند.براساس آمار،دردنیا ٣٥٢ میلیون کودک ونوجوان درسنین ٥تا ١٧سال کارمیکنند.بنابرآمارهای رسمی،٥٨درصدازکودکان کارخیابانی ازخدمات حمایتی واجتماعی نهادهای دولتی وغیردولتی برخوردارندوبراساس بررسیهایی که درسال ٨٢ درمنطقه شوش ازکودکان خیابانی وکارصورت گرفته،٦٠درصدازاین کودکان براثرازهم گسیختگی خانواده ها مجبور به کاردرخیابان شده اند.این آمارهای غیررسمی میگویندکه ٣٦ درصدکودکان این منطقه سیگارمصرف می کننددرحالی که آمارهای رسمی،کودکان معتاد به موادمخدر را تنها ٢ درصدعنوان میکنند،گفته می شودکه طبق آخرین آمار،در خصوص کودکان خیابانی وکار،تعداد آنها بین ٢٠٠ هزار تا یک میلیون کودک تخمین زده میشود.طبق گزارش یونیسف،شصت هزارکودک خیابان درایران به موجب گزارش دولت ایران وجوددارد و در ایران چندین مرکز امن برای این کودکان افتتاح شده است.خانه سبز،خانه شوشوخانه ریحانه که برای یاری رساندن به این کودکان ایجادشده اندباصرف بودجه های میلیاردی درهرسال توفیق چندانی نداشته اند.(انجمن کارخیابانی کودکان،1389).

کار بخش اساسی زندگی است. ما انسان‌ها احتیاجات مازاد زیادی داریم، مانند لباس، سرگرمی، سفر، تحصیل و دیگر امکاناتی که به آن‌ها عادت کرده‌ایم. کار جدا از موقعیت تکنولوژیکی آن قابل فهم نیست و در مقاطع تاریخی مختلف و فرهنگ‌های متفاوت شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد. مقایسه کار کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم نشان می‌دهد که نه تنها تکنولوژی کاملاً متفاوت است بلکه روش‌های انگیزه‌دهی و ارتباطات اجتماعی هم تغییر می‌کند. همین امر نیز صدق می‌کند اگر ما کار در جهان کنونی را با کار در انقلاب صنعتی، قرون وسطی و امپراطوری‌ ساسانی مقایسه کنیم کار دارای تعاریف چندگانه‌ای است. تعاریف زیادی از جانب متخصصان مختلف و با مکاتب فکری متفاوت ارایه شده است. در فرهنگ فارسی سخن کار چنین تعریف شده است: «آنچه از کسی سر می‌زند، عمل و دیگر اینکه فعالیتی که شخص به طور روزانه به آن مشغول است و معمولاً بابت آن حقوق دریافت می‌کند.ستفاده معمول و متداول واژه کار به کار بدنی محدود می‌شود لیکن این یک معنای عام از واژه کار نیست. لذا هرگونه تعریف علمی از کار باید شامل کوشش‌های فکری نیز بشود، زیرا در صنایع جدید مغزها به اندازه بازوها مورد احتیاج است. لکن این موضوع نباید سبب شود که کارگران یدی در موقعیت پایین‌تری از لحاظ استفاده از نعم مادی موجود در جامعه قرار گیرند. کاربرد معمول و متداول کار به طور کلی محدود به موجود انسانی است. لیکن تمام متخصصان کار را به یک شکل تعریف نکرده‌اند. آدام اسمیت کار را بر طبیعت و انسان هر دو نسبت می‌دهد و می‌گوید «طبیعت همراه انسان زحمت می‌کشد.امروزه تمام متخصصان اقتصاد واژه کار را عملاً محدود به کار انسان می‌دانند. بعضی متخصصان اصطلاح کار را برای کوشش‌های دشوار و پرزحمت به کار می‌برند و هر نوع کوششی که خوشی ایجاد کند یا به خاطر لذتی صورت گیرد کار نمی‌دانند. اقتصاددان انگلیسی (William Stanley Jevons) معتقد است که کار هر نوع تلاش دشوار مغز یا بدن است که به طور جزیی یا کلی با توجه به سود آینده صورت می‌گیرد. به هر حال مفهوم جدید این است که هر کوششی نیازی را ارضاء نماید یا فایده‌ای را ایجاد کند کار مولد باید حساب آید، مانند کار هنرپیشه، قاضی، زارع و نویسنده. مسلماً هر نوع کوشش انسان که منظور آن تحصیل مزد باشد کار نامیده می‌شود لیکن هر کاری مولد نیست. یعنی چیزی تولید نمی‌کند یا در خدمت تولید قرار نمی‌گیرد. به هر صورت کار است لیکن کار مولد نیست. در زیر چند تعریف از کار ذکر می‌گردد.کار یکی از عوامل تولید که تمام فعالیت‌های اقتصادی انسان، اعم از فکری و یدی، تخصصی و غیرتخصصی برای تولید ثروت را در برمی‌گیرد.کار می‌تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می‌سازد. شغل یا پیشه کاری است که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام می‌شود. کار در همه فرهنگ‌ها اساس نظام اقتصادی است که شامل نهادهایی است که با تولید و توزیع کالاها و خدمات سر و کار دارند. .با توجه به تعاریف فوق این سوالات مطرح میشود که عوامل موثر در کار کودکان خیابانی چه مسائلی استسوالات تحقیق

آیا عوامل اقتصادی در گسترش کودکان کار خیابانی تاثیر گذار است ؟آیا حاشیه نشینی افراد در گسترش کار خیابانی کودکان تاثیر گذار است ؟آیا کودکانی که در خانواده های مبتلا به اعتیاد زندگی میکنند بیشتر کار خیابانی میکنند ؟آیا سطح تحصیلات والدین در کار خیابانی کودکان تاثیر دارد ؟محیط مدرسه تا چه اندازه میتواند در کاهش کار خیابانی کودکان تاثیر داشته باشد ؟اهمیت و ضرورت موضوع


مسئله رفع فقرکودکان وحل مشکلات بچه های خیابانی موضوعی است که باهمکاری همه جانبه ی سازمانهای دولتی وغیردولتی بین المللی وهمکاری تنگاتنگ ومشترک بافعالان حقوق کودک