پروپوزال بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهر

پروپوزال بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران
دارای 35 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران

تعداد صفحه: 35صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و...

پروپوزال مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

موضوع:
بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران

مقدمه
در محيط پويا و رقابتي كنوني، اهميت به‌كارگيري استراتژي مناسب در برابر رقبا بر هيچ مدير دانايي پوشيده نيست. پيروي از استراتژي درست رقابت در چنين بازاري منجر به تثبيت موقعيت سازمان در صنعت متبوع مي‌گردد.

موقعيت سازمان نسبت به ديگر بازيگران يك صنعت، تعيين‌كننده سود وي بوده و سازماني كه بتواند خود را در موقعيتي مناسب نسبت به رقباي خود قرار دهد، سودي بالاتر از ميانگين آن صنعت را كسب خواهد نمود. علاوه بر اين، چنين سازماني حتي با وجود ساختار نامناسب صنعتي كه در آن فعال است طعم شيرين بازگشت سريع سرمايه را خواهد چشيد. پايه اساسي ماندگاري چنين موقعيتي ميان رقبا حفظ مزيت رقابتي بنگاه در صنعت مربوطه است. بسته به ساختار هر صنعت، مزيت‌هاي رقابتي بنگاه‌ها در مواجهه با يكديگر ابعاد بسيار وسيعي به خود مي‌گيرد. همچنين بسته به اينكه محدوده فعاليت سازمان كل بازار را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد يا براي بخش يا بخش‌هايي از بازار فعاليت مي‌كند نيز استراتژي‌هاي متفاوتي ميان بنگاه‌ها ديده مي‌شود. در ميان ابعاد بيشمار مزيت‌هاي رقابتي مي‌توان دو بعد پايه‌اي را به عنوان فصل مشترك اين رويكردها شناسايي نمود.
ماحصل تركيب اين دو بعد پايه‌اي با محدوده فعاليت هر سازماني در صنعت مربوطه سه استراتژي عمومي را پيش روي مديران قرار مي‌دهد كه عبارتند از:
- عرضه ارزان‌ترين محصول به بازار يا همان رهبري در قيمت (cost-leadership)
- عرضه محصول متفاوت به بازار يا استراتژي تمايز (differentiation)
- تمركز روي بخشي از بازار با رويكرد قيمت يا تمايز (focus)
هدف دو استراتژي رهبري قيمت و تمايز، تصاحب كل بازار و هدف استراتژي تمركز، بخش يا بخش‌هاي كوچكي از بازار است.

بيان مسأله:
صنايع غذايي و تبديلي به عنوان صنايع وابسته به محصولات كشاورزي از جمله مهمترين گروههاي صنعتي است كه ميتواند در توسعهي اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه نقش كارآمدي ايفا كند. از دلايل اين امر، ارزان بودن مواد خام محصولات كشاورزي، وجود نيروي كار ارزان، سرمايهگذاري و ارزبري كم موردنياز اين محصولات ميباشد. ايجاد اين صنايع ميتواند در افزايش ارزش افزودهي محصولات كشاورزي در صنايع غذايي، ضمن خريد محصولات كشاورزي و حذف نوسانهاي فصلي و كاهش مازاد توليد، ميتوان از ضايعات اين محصولات جلوگيري كرده و عرضهي فصلي را به عرضهي دائمي تبديل نمود.
امروزه صنایع غذایی کشور سهم قابل توجهي در پيشرفت اقتصادي اكثر كشورهاي توسعه يافته ودر حال توسعه بر عهده دارند. شواهد ياد شده گوياي مشاركت قابل توجه اين شركتها در رشد اقتصادي و افزايش روند اشتغال و نوآوري هستند. اقدامات بازاريابي نيز به عنوان يك كاركرد سازماني و مجموعهاي از فرايندها جهت ايجاد، برقراري ارتباط و خلق ارزش براي مشتريان و مديريت روابط با آنها به منظور ايجاد ارزش و سودآوري براي سازمان و ذينفعان آن محسوب ميشود.
نگاهي فراگير به هر دو رويكرد نمايانگر آن است كه لازمه موفقيت يك كسب و كار ايجاد روابط بلندمدت با مشتريان و خلق ارزش ويژه براي آنان است كه نتيجه اين عمليات دستيابي به مشترياني وفادار و شيفته است كه به منبعي ارزشمند و فاخر جهت اشاعه محصول ميان ساير مصرف كنندگان تبديل ميشوند و درواقع اين دانش و توانمندي بازاريابي است كه شرکت را قادر به كشف، خلق، برانگيختن، جلب رضايت و برآوردن تقاضاها و خواستههاي مشتريان ميسازد.با عنايت به مواردپيش گفته، تمركز اصلي مطالعه حاضر به تاثیر بکارگیری استراتژیها ایجاد نمایز و رهبری هزینه در شرکتهای صنایع غذایی به عنوان ابزاري مؤثر به ایجاد ارزشهایی می پردازد.

پروپوزال بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران دارای 35 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. عنوان پرو