پروپوزال بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن گلکاران بم


دانلود ورد با موضوع دارای 40 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد صفحه : 40 صفحه


فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش


آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:
مدیریت صنعتی گرایش تولید
بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمینکننده در شرکت روغن گلکاران بم
مقدمه
برای چندین دهه، کیفیت خدمات یک حوزه اصلی جذاب بوده است. رابطه کیفیت خدمات با عملکرد کسب و کار، کاهش هزینه، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و سودآوری اثبات شده است (علیمحمدلو و همکاران، 1389: 24). اگر چه کیفیت خدمات در گذشته توسط محققین زیادی از دیدگاه مختلف بررسی شده است، بیشتر این مطالعات بر روی سازمانهای خدماتی تأکید داشتند و به زنجیره تأمین توجهی نداشتند. نیکس نشان داد که یک توافق عمومی در مورد اهمیت کیفیت خدمات در زنجیره تأمین وجود دارد، ولی این موضوع کمتر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است (علیمحمدلو و همکاران، 1389: 25). ست و همکاران
-

Seth, et al
بیان میکنند که نیاز است تا مطالعاتی عمیقتر و جامعتر در تمام عملیاتهای مرتبط با تحویل کالا و خدمات صورت بگیرد (ست و همکاران، 2006: 571).
تعداد قابل ملاحظهای از تأمینکنندگان عملکردشان را فقط با اهداف خود ارزیابی میکنند. منتزر
-
Mentzer
، (1999). استاک و لامبرت
-

Stock and Lambert
(1992) متوجه شدند که عملکرد صنعت کمتر از انتظارات مشتریان است. همچنین لامبرت و همکاران
-
Lambert,et al
(1990) و هاپکینز
-

Hopkins et al
و همکاران (1993) متوجه شدند که بین انتظارات مشتریان و برداشت آنها از عملکرد تأمینکنندگان شکاف وجود دارد (علیمحمدلو، 1389: 24).
مشتریان یا دریافتکنندگان خدمت، کیفیت را با مقایسه انتظارات و ادراکات خود از خدمات دریافتشده ارزیابی میکنند و از سوی دیگر، اغلب بین تلقی مدیریت از ادراک و انتظارات دریافتکنندگان خدمت و ادراک و انتظارات واقعی آنها، تناسب وجود ندارد. این امر موجب صدمهدیدن کیفیت خدمت میشود که باعث میشود عملکرد خدمت جوابگوی انتظارات مشتریان نباشد و از اینرو شکاف کیفیت به وجود میآید.
مسئله تحقیق:
در فضاي كنوني كه اقتصاد جهاني به سرعت در حال تغيير است، فشار به سازمانها براي يافتن راههاي جديد ايجاد ارزش براي مشتريان از طريق زنجيره تأمين در حال افزايش است. سازمانها به اين نتيجه رسيدهاند كه براي افزايش و بهبود در سودآوري وكاهش هزينهها در زنجيره تأمين بايد روابط خود را با مشتريان تقويت کنند (
عليمحمدلو و همکاران، 1391: 2).
براي درك مفهوم كيفيت خدمات در زنجيره تأمين ميتوان به بررسي نتايج كيفيت پايين خدمات پرداخت، برخي ازاين نتايج در شكل 1-1 نشان داده شده است.
شکل 1-1- نتایج کیفیت پایین خدمات در زنجیره تأمین (ست و همکاران، 2006، 83)
در مقالههای زنجیره تأمین مشخص شده است که کیفیت خدمات تمامی کسب و کار را تحت تأثیر قرار میدهد. ست و همکاران
-
Seth et al
.
بیان میکنند که نیاز است تا مطالعاتی عمیقتر و جامعتر در تمام عملیاتهای مرتبط با تحویل کالا و خدمات انجام شود (ست و همکاران، 2006: 571).
از دستدادن سهم بازار، عدم توانایی در حفظ مشتریان و در نتیجه کاهش فروش و سود شرکت از عمدهترین مشکلاتی است که در اثر عدم وجود کیفیت خدمات حادث میشود. به گونهای که فلسفه وجودی شرکت را زیر سؤال میبرد وآن را با چالشهای گوناگون روبهرو میسازد .
...

دانلود ورد با موضوع دارای 40 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد صفحه : 40 صفحه فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه: مدیریت صنعتی گرای