طرح درس روزانه هنر اول ابتدایی درس نقاشی برای قصه

معرفی طرح درسطرح درس روزانه هنر اول ابتدایی درس نقاشی برای قصهاهداف کلی:آشنایی با یکی از رشته های هنری)دانشی(تقویت توانایی بیان افکار و احساسات در قالب هنری)مهارت(توجه به زیبایی ها و پرورش حس زیبایی شناسی)نگرش(فایل بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات : پنج صفحه


معرفی طرح درس طرح درس روزانه هنر اول ابتدایی درس نقاشی برای قصه اهداف کلی: آشنایی با یکی از رشته های هنری)دانشی( تقویت توانایی بیان افکار و احساسات در قالب هنری)مهارت( توجه به زیبایی ها و پرورش حس زیبایی شناسی)نگرش( فایل بصورت ورد و قابل ویرایش - تعد