نمونه پرونده حقوقی درباره اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

قسمتی از متن:
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی
کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله
مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح
روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی
رسیدگی گردید.
در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به
خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده
1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی
مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.
قضات هیات
عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با
استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و
اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.
به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل
تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع
اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان
این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 62

قسمتی از متن: جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب ح