پروژه کارآفرینی تولید روغن نباتی در شركت راهبرد شریف

در 31 صفحه ورد قابل ویرایش


تجزیه و تحلیل swot

برای بررسی و تحلیل منتقدانه وضعیت موجود در صنعت روغن نباتی و ارائه راه حل مناسب ، آن را در قالب یك فرایند حل مسئله Problem solving process بررسی و درگامهای بعدی بر مبنای یك برنامه ریزی استراتژیك تجزیه و تحلیل مینمائیم .نمودار فرایند حل مسئلهبا توجه به ماهیت كار و شرح خدمات تعریف شده میتوان 5 قدم از 9 قدم حل مسئله را در این گزارش طی نمود و طی قدمهای بعدی به اراده و تصمیم مدیران ومسولان دارای قدرت اجرایی در صنعت روغن نباتی دارد لذا در این قسمت به بررسی قدمهای پنجگانه مذكور پرداخته و رهیافتهای مؤثر برای ببهبود از وضعیت موجود را ارائه خواهیم نمود :
قدم اول : تعیین مسئله

تعریف مسئله در این پروژه از سوی مدیریت شركت‏ نوسازی با هدف بهبود وضعیت موجود در صنعت روغن نباتی مطرح گردیده است بدین معنی كه مدیریت مذكور سعی دارد تا با مطالعه وضعیت صنعت مورد بحث ضمن شناخت و عارضه‏یابی برنامه‏ریزیی اجرایی لازم را با توجه به ابزار و امكانات موجود در شركت نوسازی صنایع در جهت ارتقاء صنعت روغن نباتی در كشور انجام دهد. آنچه كه مورد بحث در این پروژه می‏باشد شناخت راه‏حلهای توسعه و بهبود با توجه به وضعیت موجود می‏باشد.همانطور كه مباحث در قبلی نیز بدان اشاره گردید عمده مشكل صنعت روغن نباتی كشور تامین ماده اولیه مورد نیاز می‏باشد كه به دو صورت دانه روغنی در درجه اول و روغن خام در درجه دوم طرح گردید. بنابراین با درك بهتر از آنچه كه در پروژه به عنوان مشكل و مسئله تعریف می‏شود می‏توان در قدمهای بعدی برای جمع‏آوری اطلاعات و همچنین بررسی استراتژیها روشن‏تر و مشخص‏تر عمل كرد.

علاوه بر مسئله اصلی و كلانی كه از سوی شركت نوسازی صنایع ایران برای صنعت روغن نباتی مطرح گردید، با شناخت به عمل آمده از صنعت مذكور كه در بحث بازار هم به نوعی به آن پرداخته شد مشكلاتی نیز وجود دارد كه هر چند برگرفته از ساختار موجود درصنعت می‏باشد ولی می‏تواند به عنوان یك تشدید كننده مسئله مورد بحث در مركز توجه مدیران و تصمیم‏گیرندگان سازمان قرار گیرد كه برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

- عدم برنامه‏ریزی در مورد تامین دانه‌های روغنی به عنوان ضعف این صنعت در داخل كشور

- نبرد ابزارهای مالی لازم در جهت حمایت تامین كنندگان ماده اولیه

- وجود كارخانه‏های متعدد با مالكیت بخشهای مختلف و با مدیریت بخشهای خاص نظام

- قدیمی بودن تكنولوژی تعدادی از كارخانه‏های بزرگ كشور

- عدم دستیابی به اطلاعات شركتهای مربوطه، كارخانجات، انجمن‏های صنفی و ... به بهانه‏های مختلف از جمله‏ محرمانه بودن

- شفاف‏ نبودن هزینه‏ها و درآمدها كه خود سبب می‏گردد كه عملكرد اقتصادی صنعت به خوبی قابل اندازه‏گیری و مقایسه نباشد.
4-2- قدم دوم : تعیین اهداف

از دیدگاه مدیریت استراتژیك، همواره حداكثر كردن سود در كوتاه مدت بهترین راه برای رسیدن به سود آوری و توسعه پایدار نیست بلكه باید بگونه ای عمل نمود كه این سود آوری مستمر و مداوم ودر جهت سیاستهای كلان كشور باشد. به عبارتی، بجای لذت بردن از خوردن ماهی باید چگونگی توربافی و ماهیگیری را آموخت .

اغلب استراتژیستها اهداف بلند مدت را در هفت حوزة زیر تعیین مینمایند كه این اهداف برای صنعت روغن نباتی نیز مورد توجه میباشد .

1- سود آوری Profitability

سود آوری یك ابزار لازم برای ادامه حیات هر بنگاه اقتصادی است بدونكسب سود هر بنگاهی از حالت اقتصادی خارج شده و تنها عوامل ناپایـدار میتوانند توجیه گر بقا و دوام آن باشند . جهت بقای سازمان در فضای اقتصادی امروز ، توجه به سود آوری سازمان امری اجتناب ناپذیر خواهدبود .

2- بهره وری Productivity

بهره وری بیشتر مبنای اصلی در اندازه گیـری و ارزیابی عملكرد هر مـؤسسه میباشد بهره وری كه بعنوان نسبت خروجی ( سـتانده ) به ورودی ( داده ها و منابع ) تعریف میشود نه تنها معتبرترین معیار برای سنجش عملكردهاست بلكه بدنبال خود سود آوری را نیز بهمراه خواهد داشت . مجهول بودن شاخصهای عملكردی در كارخانجات مورد بررسی نیز بعنوان یك مسئله ( یا زیر مسئله ) مطرح میباشد كه مدیران و متولیان امر باید با تكیه بر روشهای علمی و منطقی نسبت به بررسی آن اقدام كنند .

3- ایجاد موقعیت رقابتی Competitive

حضور در بازارهای فعلی تنها از طریق رقابت امكانپذیر میباشد متولیان تولید روغن نباتی نیز به این امر كاملاً واقـف هستند كه زمانی میتوانند به بقای سازمانهای تحت پوشش خود امیدوار باشند كه توان انجام رقابت با سایر عوامل تأثیر گذار ( از جمله ئسایر تولید كنندگان داخلی و خارجی ) را دارا باشد بنابراین رسیدن به اهدافی چون افـزایش سـهم چند درصـدی صادرات ، زمانـی دستیافتنی است كه بجهات رقابتی بتوان این سهم را از رقبا گرفت .

4- ارتقاء كاركنان

عامل انسانی و وجود مهارتهای لازم میتواند سبب تحرك ، پویائی و توانمندی بیشتر هر سازمان شود لذا مدیر آینده نگر به افزایش توان مهارتی كاركنان فكر خواهد كرد و این موضوع لزوماً فقط كاركنان درون سازمانی را در بر نمیگیرد ، كه میتوان كاركنان برون سازمانی ( نظیرپیمانكاران توانمند )را در نظر گرفت و عرصـه را برای حضور بیشتر وقـدرتمنـد تر آنان فراهم نمود لذا باید به ارتقاء بدنة كارشناسی و برنامه ریزی و سیاستگذاری سازمان توجه نمود و پتانسیلهای مدیریتی و فنی و مهندسی آنان را ارتقاء بخشید و توجه نمود كه از بكارگیری نیروی انسانی بیش از نیلز پرهیز گردد.

5- روابط كاركنان

بهره وری بیشتر و بهتر كاركنان به روابط بهتر آن بستگی دارد كاركنان علاقمند و دلبسته به سازمان میتوانند به رشد و شكوفائی آن سازمان كمك نمایند و از طرفی هم ،كاركنان بی علاقه و فاقد انگیزه های اجـتماعی و اقتـصادی نیز مشكلات زیادی را برای سازمان ایجاد مینمایند كه امروزه این مشكل در اغلب سازمانها بخصوص سازمانهای بزرگ مشهود و ملموس بوده و این روابط در جهت اهداف اصلی سازمان هدایت نمیگردد و بدنبال آن پائین بودن بهره وری ، از دست دادن فضای رقابتی و فقدان سود آوری برای سازمان خواهد بودكه كه برخی از كارخانجات مورد بررسی نیز در این زمینه با مشكلاتی مواجه میباشندو این مقوله نیز بعنوان یكی از زیر مسئله ها ( Sub- Problem ) میتواند مطرح باشد.

6- رهبری تكنولوژی

سازمانهای امروزی همواره سعی مینمایند بجای پیروی از دیگر سازمانها خود پیشرو و خلاق باشند و سازمانی كه بتواند در عرصه تكنولوژی صاحب شهرت و اعتبار باشد میتواند به تداوم حیات اقتصادی خویش امیدوار باشد . در شرایط كنونی ، هر چند كه تولید كنندگان بیشتر به صورت یك دنباله رو در پی تولید، محصولات جدید ارائه شده از سوی تولید كنندكان خارج از كشور می باشند لیكن به عنوان یك ایده ال میتوان رهبری تكنولوژی را نیز در سطح كلان (جهان) و بعنوان یك هدف پائینتر در كشور دنبال كرد .

7- مسئولیت اجتماعی

اغلب بنگاههای اقتصادی علاوه بر حفظ بقای اقتصادی خود به مسئولیتهای اجتماعی نیز توجه دارند این مسئولیتهای اجتماعی میتواند بصورت ارائه خدمات به محیط اطراف و یا ایجاد امكانات رفاهی ، ورزشی برای محیط خویش ،نقش و جایگاه خود را در محیط اطراف خود تثبیت نمایند .

آنچه بعنوان مسئولیت اجتماعی برای متولیان این صنعت میتوان نام برد ارائه برنامه های آموزشی لازم در جهت بهبود مصرف می باشد.

اهداف مذكور بعنوان اهداف كلان در مباحث تئوریك مطرح میباشد ولی آنچه كه در میدان عمل و در عرصه صنعت روغن نباتی مطرح میباشد عبارتست از :

الف ) اقتصادی نمودن تولید به منظور سودآوری بیشتر از طریق :

- روان سازی فعالیتها در كارخانجات . ( افزایش بهره وری و سود آوری )

- بروز كردن ماشین آلات ( افزایش بهره وری ) .

- استفاده بهینه از نیروی انسلنی ( افزایش بهره وری)

ب) برقراری مكانیزمهای لازم به منظور دستیابی به اهداف كلان دولت :

- تامین كالاهای استراتژیك از جمله روغن نباتی و خوراك دام ( مسئولیت اجتماعی ).

برنامه ریزی برای تامین دانه های روغنی در داخل كشور(( ایجاد موقعیت رقابتی ).

- ایجاد فرهنگ بهینه مصرف (مسئولیت اجتماعی) .

ج) افزایش توان مدیریتی :

- ایجاد فرصتهای لازم برای سیاستگذاری وبرنامه ریزی بهتر ( ارتقاء كاركنان و بهره وری ) .

- كاهش فعالیتهای اجرائی و تقویت توان رهبری و تدوین برنامه های راهبردی ( سود آوری و بهره وری ) .

4-3- قدم سوم : گردآوری اطلاعات :

- همه میدانیم “ پنجاه درصد حل مسئله فهم صورت مسئله است” برای شناخت بهتر مشكل و تحلیل منطقی و علمی آن ضروری است كه شناخت كاملی از وضعیت موجود صنعت روغن نباتی بعمل آید این مرحله از حل مسئله توسط این مشاور و در حد امكانات موجود انجام گردیدو تصویری مشخص از وضعیت این صنعت در فصول قبل آورده شده است ، چكیدة این مطالعات كه بر مبنای مطالعة مستندات ، انجام مذاكره و مصاحبه با مدیران و مسئولین محترم در كارخانجات، انجمنهای صنایع روغن كشی و روغن نباتی و همچنین شركت كشت و صنعت دانه های روغنی و نیز استنتاج مطالعه كنندگان و تهیه كنندگان این گزارش انجام گردیده را میتوان بصورت ذیل خلاصه نمود :

پس از جنگ جهانی دوم یكی از اهداف كشورهای اروپایی، امریكا و كانادا برنامه ریزی برای افزایش تولید محصولات كشاورزی به منظور خاتمه بخشیدن به كمبود مواد غذایی و تامین امنیت غذایی برای جامعه بود. كشورهای دیگر مانند هند، چین و تركیه نیز بعدها این سیاست را پیشه كردند.اصلی ترین سیاست های تامین امنیت غذایی كه دولت ها با توجه به مزیت نسبی خود دارند، خودكفایی در محصولات كشاورزی است كه اقتصاددانان این سیاست را مادر سیاست ها می خوانند.

البته در این گزارش به یكی از شاخه‌های صنایع غذایی یعنی زنجیره دانه های روغنی و مقدمات آن، تولید و پس از تولید توجه شده است.كشور ما در این عرصه نسبت به سایر شاخه‌های كشاورزی ضعیف تر و معضلات كشور ما در ان بسیار شدید است. آنچه در افزایش تولید دانه های روغنی مهم است هماهنگی تمامی پیش نیازها،فعالیت های فرابخشی مرتبط ، مسائل فنی و علم زراعت، تولید، مسائل پس از تولید و همخوانی تمامی این زنجیره و منظور كردن كامل آن در برنامه تدوینی است.

اصلی ترین نیاز زراعت، زمین، آب، نیروی انسانی، نهاده ها و ماشین آلات می باشد كه برای رسیدن به تولید اقتصادی لازم است. زمین باید وسیع و یكپارچه، تسطیح و زهكشی شده باشد. آب با تاسیسات فنی مانند لوله و كانال بدون هرزی به مزرعه برسد. نیروی انسانی آموزش و اطلاعات دقیق داشته باشد. نهاده ها مناسب و اصلاح شده به موقع در اختیار قرار گیرد و ماشین آلات از جمله انواع تراكتور، دنباله بندها و كمباین فراهم شود. در این صورت با توجه به پتانسیل خوب زراعت دانه‌های روغنی در استفاده از تكنولوژی و نتایج خوب تحقیقاتی كه در اقالیم مختلف كشور بویژه در مورد گیاه گلزا بدست آمده ، افزایش تولید تا مرز خودكفایی دور از ذهن نیست.

اما فعالیتهای فرابخشی مانند قوانین گمركی و برقراری تعرفه های مناسب برای محصولات مشابه و استحصالات آن، واگذاری تسهیلات بانكی به اندازه به موقع و متناسب با نرخ‌های جهانی به زراعت داخل و خریداران داخلی دانه‌ها ا ز واجبات است. زیرا خریداران دانه های روغنی، روغن و كنجاله در حال حاضر با توجه به نرخ های بهره جهانی از تهسیلات بانكی خارجی یا فروشندگان با بهره 3 درصد استفاده كرده و با توجه به تعرفه ناچیز، كالا را وارد كرده و فرآوری می كنند. حال آنكه همین خریداران و یا كشاورزان اگر بخواهند از منابع بانكی داخلی استفاده نمایند. مجبورند بین 13 تا 25 درصد بهره آن هم پس از گذراندن مراحل متعدد و پرهزینه پرداخت نمایند.

تصویب و ابلاغ به موقع نرخهای تضمینی، متولی خرید، هزینه‌های تبعی خرید و یارانه های مورد نیاز ، اعتبارات خرید تضمینی، تامین وسایل حمل و نقل به اندازه مورد نیاز و به موقع برای پیشگیری از فساد دانه‌ و ضرر كشاورزان . مسائل پس از تولید در تمامی نباتات صنعتی بویژه دانه‌های روغنی نیز مسائل و مشكلات خاص خود را دارد و الزاما می بایست حلقه واسط بین زراعت و صنعت به صورت بسیار قوی و با امكانات علمی وجود داشته باشد و تنگناهها و مشكلات قانونی و اجرایی سریعا و به موقع حل و فصل شود . وزارت بهداشت و موسسه استاندارد هم به عنوان متولیان سلامت غذایی جامعه در این برنامه حضور داشته باشند و مورد مشاوره فنی قرار گیرند تا مسائل بعدی روغن و كنجاله حل شود.

اصولا در كشورها زراعت این دسته از محصولات اساسی كشاورزی ( دانه‌های روغنی )كه بعنوان نباتات صنعتی مطرح هستند در زمره محصولات اصلی كشاورزی مورد استفاده بوده و غذای مردم از آن بدست می‌ آید به دلیل قرار گرفتن ایران در منطقه خشك و كم آب بازار خوبی نداشته و قادر به رقابت با كشورهای آمریكایی و اروپایی نیست. چون از سویی قیمت تمام شده بالاست و از طرفی تولیدكنندگان عمده این محصولات كه در قاره آمریكا و اروپا هستند بسبار حساب شده و هنگفت وارد بازار می شوند و به كشاورزان یارانه‌های فراوانی پرداخت می‌كنند تا بتوانند بازار جهانی را داشته باشند و كشاورزان كشورهای دیگر نتوانند وارد این بازار شوند لذا كشور ما برای ورود به بازار باید مورد حمایت مستقیم دولت قرار گیرد و بخشی از یارانه ها به كشاورزانی داده شود كه دانه‌های روغنی را می‌كارند.

این دانه‌ها در كشور ما مشمول نرخ‌گذاری تضمینی هستند و شركت كشت دانه‌های روغنی از طریق كارخانه‌های روغن نباتی این بودجه را تامین می كند . دولت باید مشابه گندم و برنج این كالا را هم در لیست خریدهای تضمینی خود قرار دهد و با در اختیار قرار دادن بودجه باعث حمایت از این تولید شود.

به دلیل ماهیت این زراعت ما در عرصه های مختلف تولید روغن نباتی ، مرغداری ، دامداری ، كشاورزی و مسائل اقتصادی فعالیت می‌كنیم. این امر به دلیل ماهیت محصول است كه تمام این عرصه‌ها را در بر می‌گیرد و ارزش ، ماهیت و جایگاه دانه‌های روغنی را در اقتصاد هر كشور نشان می‌دهد.

در حال حاضر دانه روغنی وارداتی تقریبا 3/2 نیاز ما را تشكیل می‌دهد در صورتی كه اگر تولید این دانه‌ها در كشور كاربردی و با درآمدزایی بالا برای كشاورز شود، از طرفی كارخانه‌های روغنكشی را فعال می‌كند و باعث تامین بخشی از غذای مردم می شود و كنجاله آن در دامداری ها و مرغداری ها استفاده می شود و باعث خودكفایی دولت در این زمینه و ایجاد و تولید جیره مناسب دام و طیور می‌شود و اگر دولت برای كمك به این عرصه وارد نشود این قشر به صورت جدی آسیب می‌بیند . در حال حاضر میزان نیاز مختلف دانه‌های روغنی را بیش از 3 میلیون تن ارزیابی می‌شود ولی میزان تولید این دانه‌ها در داخل 400 تا 500 هزار تن است كه بقیه آن وارد می‌شود و این واردات در بلند مدت باعث نیاز بیش تر كشور می شود.

در همین راستا طرح توسعه كشت‌ گلزا در واقع قسمتی از طرح تامین روغن نباتی كشور است و سطح زیر كشت آن در چند ساله اخیر از 10 هزار هكتار به 113 هزار هكتار در كل كشور رسیده است و به تبع گسترش سطح زیر كشت كار تبلیغی ترویجی و فرهنگی هم روی فرآورده های این دانه و مصارف آن از جمله روغن و كنجاله انجام شده است . با توجه به مطالب عنوان شده اهمیت زراعت دانه‌های روغنی كه بعنوان یكی از نباتات عمده صنعتی در جهان مطرح است در صورت توسعه در كشور از طرفی سبب ایجاد اشتغال ، درآمد و بهره‌وری در بخش كشاورزی شده و از طرف دیگر باعث گسترش اشتغال فعال و مولد در صنایع روغن‌كشی و روغن نباتی و بهره‌برداری از سرمایه‌گذاریهای انجام شده و جلوگیری از واردات بی‌رویه روغن خام و كنجاله خواهد شد. در حال حاضر نقطه ضعف اصلی كشور در تولید و تامین دانه‌های روغنی و روغن نباتی است كه باعث كاهش قدرت چانه‌زنی مملكت شده‌است . در بررسی علل این ضعف ملی ، گذشته از شرایط خاص اقلیمی، دلیل عمده و مهم عدم توسعه كشت دانه‌های روغنی در كشور را در واردات آسان ، ارزان و فراوان روغن خام و كنجاله می توان عنوان كرد. زیرا در كتاب قانون مقررات صادرات و واردات سالهاست كه این كالاها با حقوق گمركی و سود بازرگانی صفر حضور دارد و به رقابت با كشاورزی داخل پرداخته كه پیوسته درگیر تورم، كمبود نهادها ، نامرغوبی خاك ، خشكسالی ، بحران نقدینگی كشاورزان و غیره می‌باشد.

- مطالعات انجام شده توسط این مشاور نشان دهندة این موضوع میباشد كه در صورتی كه حمایتهای دولتی از صنعت روغن نباتی حذف گردد و راه ورود كالاهای خارجی به درون كشور هموار گردد صنعت روغن نباتی ضرر و زیان فراوانی با توجه به وضعیت موجود خواهد دید.

از جمله سایر مروارد میتوان به نكات ذیل اشاره داشت:

- بقای فعالیتهای تعدادی از كارخانجات با وضعیت موجود قطعاً با مشكل جدی مواجه خواهد شد و فضای رقابتی روز ، تهدیدات جدی برای آن بهمراه خواهد داشت .

- در نگاه به آینده ، اصل رقابت اجتناب ناپذیر خواهد بود و شرایط موجود نتیجه ای جزء شكست در این بازار ببار نخواهد آورد .

- اقتصادی بودن فعالیتها در مجموعه ( كارخانجات تولید روغن نباتی ) ضمن حفظ منافع سازمان ، افزایش منافع كاركنان را نیز در پی خواهد داشت كه وضعیت موجود چنین افقی را نشان نمیدهد .

- با ایجاد دانش و اطلاعات كافی در درون مجموعه ، میتوان ارتباط با محیط بیرون ، از جمله مصرف كنندگان را روشنتر كرد و ارائه محصول مناسب را انتظار داشت.

با افزایش اختیارات مدیران و مسئولان از جمله صنایع روغن كشی و روغن نباتی میتوان از آنان عملكرد بهتری را انتظار داشت و با اتكا به شاخصها و معیارهای مشخص میتوان راهكارهای مناسب برای برون رفت از وضعیت موجود به وضعیت بهینه را ارائه داد .

- ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) در این بخش از صنعت كشور نیز همانند بسیاری دیگر از صنایع كشور مشكلات عدیده‏ای را ایجاد می‏كند لذا لازم است با نوسازی صنعت مذكور زمینه‏های لازم در جهت رشد و امكان رقابت در آن بازار را فراهم كرد.

- شركت توسعه كشت دانه‌های روغنی با بهره‏گیری از امكانات مناسب می‏تواند به عنوان مجموعه‏ای راهبر در قسمت روغن نباتی عمل كند.

- وضعیت تولید دانه‏های روغنی در كشور در سطح فعلی بسیار نامطلوب می‏باشد لذا پیگیری طرح ملی افزایش دانه‌های روغنی می‏تواند اولین و مهمترین گام دستیابی به وضعیت مناسب در قسمت روغن نباتی باشد.

- نبود آشنایی كافی و انگیزه‏های لازم اقتصادی (قیمت تضمینی خرید محصول) در نزد كشاورزان بی‏رغبتی آنها را به تولید دانه‌های روغنی در پی داشته است كه می‏توان با ایجاد یارانه‏ای مستقیم به حمایت از این بخش پرداخت.

- سالانه مبلغ ارزی بسیار بالایی در جهت تامین روغن نباتی و خوراك دام كشور به‏گونه‏های متفاوت پرداخت می‏شود كه با برنامه‏ریزی صحیح می‏توان سالانه میزانی از همین مبلغ را صرف بهبود وضعیت موجود نمود.

- تامین ماده اولیه مورد نیاز صنعت از طریق كشت گلزا با استفاده از امكانات بالقو‏ه‌ای كه در سطح كشور موجود می‏باشد امكان‏پذیر بوده لذا می‏توان با اجرایی كردن برنامه‏های موجود از جمله طرح ملی افزایش تولید دانه‏های روغنی به اهداف مذكور دست پیدا كرد.

- افزایش سالانه مصرف روغن نباتی با توجه به دو عامل افزایش جمعیت و افزایش مصرف ناشی از تغییر الگوی مصرف می‏باشد كه لازم است توجهات ویژه با توجه به استانداردهای موجود به این مورد معطوف گردد.

- توفیق در اجرای طرح ملی افزایش تولید دانه‌های روغنی و طرح تامین منابع روغن نباتی مستلزم ایجاد یك اراده سیاسی بر مبنای تصمیم آگاهانه، راسخ و پایدار مسئولین كشور در همه رده‏ها می‏باشد.

- استفاده از امكانات شركتهای تعاونی خدمات كشاورزی در جهت گسترش كشت دانه‌های روغنی به خصوص گلزا می‏تواند راهگشایی در جهت دستیابی به اهداف طرح‏های مربوطه باشد.
4-4- قدم چهارم : دسته بندی اطلاعات

مطالعات این مشاور بر مبنای مطالعة مستندات ، انجام مصاحبه با مدیران و مجریان و مشاهدة واقعیتهای موجود استوار بوده است همانگونه كه مشخص میباشد مطالعات مشاور بر مبنای شرح خدمات مورد توافق میباشد به همین منظور در اغلب مصاحبه ها واخذ نظر از مدیران ، مسئولین و متخصصین سعی بر آن بوده كه وضعیت صنعت در حال حاضر مورد بررسی قرار گیرد
4-5- قدم پنجم : ایجاد مدلها و فرضیه ها
شناخت بعمل آمده در قدمهای قبلی و دسته بندی كردن اطلاعات ما را به ساخت مدل تصمیم گیری هدایت مینماید تا مسئله را در قالب یك مدل تصمیم ، بررسی و تحلیل نماییم.

ارتباط با كارخانجات روغن‏كشی و روغن‏نباتی:

سهام شركت توسعه كشت دانه‏های روغنی متعلق به كارخانجات بزرگ تولید روغن نباتی می‏باشد. بنابراین این شركت متعلق به كارخانجات بوده لذا از لحاظ ارتباط با این كارخانجات بهترین گزینه می‏باشد چرا كه سیاستهای یك مجموعه واحد را اجرا خواهد كرد. از طرف دیگر ارتباط این شركت با انجمن صنفی صنایع روغن نباتی و روغن‏كشی می‏توانداین مجموعه ها را در جهت دستیابی به اهداف هدایت كند. البته برای جلوگیری از انحصار طلبی واز بین رفتن منافع سایر كارخانجات لازم است این كار تحت نظارت شورای عالی نظارت انجام گردد كه پیشنهاد شورای عالی نظارت به صورت زیر می‏باشد.

اعضاء شورای عالی نظارت پیشنهادی

- مدیر عامل شركت توسعه كشت دانه‏های روغنی

- نماینده وزیر جهاد كشاورزی

- نماینده وزیر بازرگانی

- نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

- نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی

- رئیس كمیسیون كشاورزی منابع طبیعی و آب مجلس شورای اسلامی

- نماینده مدیر عامل بانك كشاورزی

- رئیس اذاره كل پنبه و دانه های روغنی جهاد كشاورزی

ارتباط با توزیع كنندگان محصول:

هانطور كه در بحث قبل نیز عنوان شد برای توزیع محصول می‏توان كمیته‏ای با مشاركت نماینده مدیر عامل شركت توسعه كشت دانه‏های روغنی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی و نماینده وزارت بازرگانی تشكیل داد كه وظیفه توزیع محصولات تولیدی كارخانجات را به عهده داشته باشد.

ارتباط با واحدهای تحقیق و توسعه:

ارتباط شركت توسعه كشت با این قسمت از زنجیره تامین نیز بسیار آسان می‏باشد چرا كه واحد تحقیق این شركت فعال‏ترین واحد از این نوع بوده و می‏تواند كلیه مراكز تحقیق و توسعه در كارخانجات رانیز تحت پوشش خود قرار دهد. مزیت نسبی كه در این راه‏كار از آن برخوردار می‏باشیم این است كه می‏توان از اطلاعات وتجربه بالای نیروی انسانی متخصص موجود در این واحد به طور كامل استفاده كرد و از ارتباط موجود بین این قسمت و واحدهای دانشگاهی نیز بهره برد.

3- تقسیم‏بندی زنجیره تامین به سطحهای مختلف

با اتخاذ این خط مشی زنجیره تامین را می‏توان به سه قسمت عمده یعنی تامین مواد اولیه، تولید روغن نباتی و توزیع تقسیم كرد و مدیریت هر قسمت را به یكی از مجموعه‏های دارای بیشترین ارتباط واگذار كرد. پیشنهادات مربوطه در مورد هر كدام از قسمتها به صورت زیر می‏باشد:

تامین مواد اولیه:

روشن است كه مسئولیت این قسمت دو مجموعه می‏تواند به عهده داشته باشد اول شركت توسعه كشت دانه‏های روغنی ودوم اداره كل پنبه و دانه‏های روغنی وزارت جهاد كشاورزی، پیشنهاد این مشاور شركت توسعه كشت دانه‏های روغنی می‏باشد چرا كه بسیاری از ابزارهای لازم ، از جمله توانایی علمی،را در اختیار دارد لیكن در جهت پیشبرد اهداف نیازمند حمایتهای سایر ارگانها در زمینه‏های مختلف بخصوص تامین منابع مالی می‏باشد.

تولید روغن نباتی:

مدیریت این حلقه از زنجیره تامین را انجمن صنفی صنایع روغن نباتی و یا وزارت صنایع و معادن می‏توانند به عهده داشته باشند كه بر اساس واقعیتهای موجود اولویت با انجمن صنفی صنایع روغن نباتی می‏باشد كه ارتباط روشن‏تر و بهتری با مجموعه كارخانجات تولید روغن نباتی كشور داشته و از این طریق می‏تواند برنامه‏های مورد نظر را راحت‏تر و سریعتر اجرا كند. البته همان طور كه مشخص است لازمه این كار در اختیار داشتن ابزارهای مورد نیاز می‏باشد كه طبیعتاً انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در شرایط فعلی از آن برخوردار نیست. بنابراین برای اجرای این راه‏كار باید امكانات لازم از طریق كارخانجات در درجه اول و دولت در درجه دوم در اختیار این مجموعه قرار گیرد.این انجمن از طریق مشاركت با واحدهای تحقیق و توسعه كارخانه‏ها و بهره‏گیری از اطلاعات مربوط به واحدهای كنترل كیفیت آنها و همچنین استفاده پروژه‏ای از امكانات شركت توسعه كشت دانه‏های روغنی كار تحقیق و توسعه نیز انجام دهد و محصولی با كیفیت مناسب در اختیار توزیع كنندگان قرار دهد.

توزیع محصول:

بهترین گزینه برای مدیریت این سطح وزارت بازرگانی می‏باشد چرا كه عهده‏دار نظارت این مسئولیت نیز می‏باشد. بنابراین می‏تواند با استفاده از ابزارهای در اختیار با محصولات را در اختیار مصرف‏كنندگان در جامعه قرار دهد.
4- تقویت مجموعه‏های فعلی در جهت تكمیل زنجیره تامین

این راه‏كار هنگامی مورد نظر می‏باشد كه سایر راه‏كارهای عنوان شده در مباحث گذشته قابل اجرا نباشد. از طرفی با توجه به ساختار موجود پیگیری این خط مشی همانند راه‏كار سوم بوده با این تفاوت كه مدیریت‏ها به بخشهای جزئی‏تر نیز تعمیم یافته است. یعنی هر یك از سطوح مختلف زنجیره تامین نیز خود به قسمتهای مختلف تجزیه شده و سعی در تقویت هر كدام به تنهایی می‏گردد. به عنوان مثال تامین ماده اولیه از طریق توسعه كشت دانه‏های روغنی و وزرات بازرگانی می‏تواند انجام شود و هر كدام عهده‏دار قسمتی از این مسئولیت هستند یا به عبارت دیگر تامین دانه‏های روغنی از داخل توسط شركت توسعه كشت بوده و تامین آن از خارج به عهده وزارت بازرگانی می‏باشد.

پیشنهاد این مشاور در انتخاب استراتژی ادغام عمودی راه‏كار دوم یعنی واگذاری مدیریت زنجیره تامین به شركت توسعه كشت دانه‏های روغنی تحت نظارت شورای عالی نظارت می‏باشد . در نهایت جمع‏بندی و پیشنهادات مطالعات انجام شده در این بخش از پروژه به صورت ذیل ارائه می‏گردد:

1- با توجه به اینكه محور اساسی تولید روغن در كشور روی گلزا پایه‏ریزی گردیده وتمركز وتوجه به توسعه این نبات در طرح ده ساله از اولویت خاصی برخوردار می‏باشد لذا بهینه‏سازی خطوط روغن‏كشی با هدف فرآوری از دانه گلزا باید مد نظر قرار گیرد.

2- بهینه‏سازی تكنولوژی برای روغن‏كشی و تصفیه از روغن گلزا ونحوه استفاده از كنجاله آن با توجه به نو پا بودن صنعت فرآوری دانه گلزا در ایران برای بهره‏مندی هر چه بیشتر وافزایش راندمان كاری ضروری به نظر می‏رسد.

در 31 صفحه ورد قابل ویرایش تجزیه و تحلیل swot برای بررسی و تحلیل منتقدانه وضعیت موجود در صنعت روغن نباتی و ارائه راه حل مناسب ، آن را در قالب یك فرایند حل مسئله Problem solving process بررسی و درگامهای بعدی بر مبنای یك برنامه ریزی استراتژیك تجزیه و ت