مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2- مقدمه. 11

2-1- بخش اول: خود تنظیمی. 11

2-1-1-مفهوم خود تنظیمی. 11

2-1-2-یادگیری خودتنظیمی بندورا 14

2-1-3-خود تنظیمی یادگیری پینتریچ. 15

2-1-4- الگوی پیشرفت مهارت برنامه‌‌ریزی. 19

2-1-5-تئوری ویگوتسکی دربارۀ بازی روانی اجتماعی. 21

2-1-6-1-موقعیت تصویرسازی. 21

2-1-5-2- نقش‌ها 23

2-1-6- بازی اجتماعی و روانی و زبان و برنامه‌‌ریزی شخصی. 23

2-1-7-ابعاد یادگیری خود تنظیم. 26

2-1-8-عامل اصلی پیکربندی خودتنظیمی ‌ 26

2-1-9- الگوهای یادگیری خود تنظیم. 28

2-1-10-الگوی یادگیری خود تنظیم زیمرمن. 28

2-2- سبک های یادگیری. 30

2-2-1- مفهوم سبک یادگیری. 31

2-2-2-دسته بندی سبک های یادگیری. 33

2-2-2-1-سبک یادگیری دیداری. 33

2-2-2-2-سبک یادگیری شنیداری. 34

2-2-3-سبک های یادگیری در حالت کلی. 35

2-2-4-سبک های یادگیری شناختی. 35

2-2-6-خصیصه سبک یادگیری جنبشی و لمسی. 36

2-2-8-سبک های یادگیری کلب.. 38

2-2-8-1-تجربه‌ی عینی. 41

2-2-8-2-مشاهده‌ی تأملی. 41

2-2-8-3-مفهوم‌سازی انتزاعی. 42

2-2-8-4-آزمایشگری فعال. 42

2-2-8-5-چرخه یادگیری کلب.. 44

2-3- جهت گیری هدف.. 44

2-3-1-مفهوم جهت گیری هدف.. 45

2-3-2-انواع جهت گیری هدف.. 47

2-3-3-تقسیم بندی جهت گیری هداف.. 47

2-3-4-جهت گیری هدف و انگیزه پیشرفت.. 48

2-3-5-ابعاد جهت گیری هدف.. 54

2-4-پیشینه داخلی. 56

الف- سبک های یادگیری وخودتنظیمی. 56

ب- سبک های یادگیری و جهت گیری هدف.. 57

ج- خودتنظیمی و جهت گیری هدف.. 57

د- رابطه سبک های یادگیری، خود تنظیمی و جهت گیری هدف به تفکیک جنسیت 60

2-5-پیشینه خارجی. 63

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2- مقدمه. 11 2-1- بخش اول: خود تنظیمی. 11 2-1-1-مفهوم خود تنظیمی. 11 2-1-2-یادگیری خودتنظیمی بندورا 14 2-1-3-خود تنظیمی یادگیری پی