دانلود پاورپوینت پروژه بسته بندی روغن نباتی

اهداف اجرایی طرح:

1- زمینه ایجاد اشتغال
2- توسعه در نقش اقتصاد و صادرات و واردات
3- عرضه

مقدمه------------------------------------------------------------------------------------- 6
بخش اول :کلیات
1-1) صنعت روغن و اهمیت آن در تغذیه---------------------------------------------------7
2-1) ویژگی های روغن های خوراکی -----------------------------------------------------11
1-2-1) روغن خام-------------------------------------------------------------------------12
3-1) تشکیل شرکت سهامی روغن نباتی جهان(سهام عام) و به ثبت رساندن آن-----------------13
4-1) بازار مصرف روعنهای خوراکی-----------------------------------------------------14
بخش دوم
مرحله صمغ گیری
1-2) مرحله خنثی سازی------------------------------------------------------------------- 19
2-2) هیدروژنا سیون---------------------------------------------------------------------- 21
3-2) بی بو کردن------------------------------------------------------------------------- 22
بخش سوم
مطا لعات فنی و اقتصادی
1-3) مین و ساختمانهای طرح------------------------------------------------------------- 24
2-3) بر آورد نیروی انسانی-------------------------------------------------------------- 29
3-3) فرضیات طرح--------------------------------------------------------------------- 31
4-3) جداول سرمایهگذاری ثابت طرحتصفیه روغن مایه----------------------------------- 32
1-4-3) هزینه ماشین آلات اصلی خط تولید------------------------------------------------ 32
2-4-3)هزینه ماشین آلات و تجهیزات و خدمات فنی و پشتیبانی----------------------------- 34
3-4-3) جدول هزینه های زیر بنایی------------------------------------------------------- 35
4-4-3)جدول هزینه های قبل از بهره برداری---------------------------------------------- 36
5-4-3) جدول هزینه های نصب و راه اندازی----------------------------------------------36
6-4-3) جدول آماده سازی و حصار کشی و محوطه سازی---------------------------------- 37
7-4-3) جدول هزینه احداث سا ختمانها---------------------------------------------------- 37
8-4-3) هزینه ساخت مخازن و فونداسیونها------------------------------------------------ 38
5-3) میزان سرمایه گذاری ثابت طرح----------------------------------------------------- 39
6-3) جدول سرمایه گذاری در گردش طرح تصفیه روغن نباتی----------------------------- 39
1-6-3) جدول میزان مواد و قیمت تمام شده جهت تولید 119000تن روغن در سال---------- 39
2-6-3) جدول دستمزد و مزایای کار کنان در سال----------------------------------------- 42
3-6-3) جدول هزینه های تعمیرات و نگهداری در سال------------------------------------ 43
4-6-3) جدول هزینه های انرژی در سال------------------------------------------------- 44
7-3) میزان سرمابه در گردش جهت یک دوره سه ماهه------------------------------------ 46
8-3) میزان سرمابه گذاری طرح تصفیه و بسته بندی روغن نباتی-بررسی مالی-اقتصادی---- 46
1-8-3) جدول استهلاک ----------------------------------------------------------------- 46
2-8-3) محاسبه قیمت تمام شده جهت تولید119000تن روغن نباتی------------------------- 48
3-8-3) محاسبه نقطه سر بسر------------------------------------------------------------- 49
4-8-3) محاسبات افزوده ----------------------------------------------------------------- 50
5-8-3) صور تحساب های دستویی-------------------------------------------------------- 52
1-5-8-3) صورت حساب سود و زیان----------------------------------------------------- 52
2-5-8-3) تراز نامه---------------------------------------------------------------------- 53
9-3) باز دهی خط تولید------------------------------------------------------------------- 54

فایل پاورپوینت 55 اسلاید

اهداف اجرایی طرح: 1- زمینه ایجاد اشتغال 2- توسعه در نقش اقتصاد و صادرات و واردات 3- عرضه مقدمه------------------------------------------------------------------------------------- 6 بخش اول :کلیات 1-1) صنعت روغن و اهمیت آن در تغذیه-------------------