دانلود تحقیق قالب ترموست

انواع قالب گیری مواد ترموست (با كالیت)

در روش قالب گیری مواد ترموست، مواد در محفظه قالب به مرور گرم و حرارت می بیند و بعد به داخل قالب گرم تغذیه می شود و این مواد نرم شده شكل و فرم خود و محفظه های قالب را بر اثر فشار قالب می گیرند و بر اثر تغییرات شیمیایی خنك و به بیرون قالب انداخته می شود. قالب‌گیری مواد ترموست با سه روش مشخص صورت می گیرد البته از روشهای دیگری مانند: روشهای جدیده ای، ریخته گری و پرسكاری استفاده می‌شود.

1- قالبهای فشاری

2- قالبهای انتقالی

3- قالبهای فشاری پیسكونی

 • قالبهای فشاری
 • این قالبها از یك محفظه و یك فشار دهنده بنام سنبه یا پیانچه كه در شكل 1 نشان داده شده تشكیل شده است. پین های راهنما قرار گرفتن صحیح این دو قسمت را نسبت به هم تنظیم می كنند. محفظه، یك سطح از قطعه فرم داده شده را شكل می دهد و معمولاً مواد پلاستیكی در این قسمت بار داده می شود. پیانچه یا سنبه، قسمت دیگر قطعه را فرم می دهد و وظیفه اش فشردن مواد بداخل محفظه در زمان بسته بودن قالب ها می‌باشد. بعضی از پرسها به صفحات حرارتی مجهزند كه حرارت را به قالب انتقال می دهد. در بعضی طرحهالی قالبها، محفظه و سنبه یا كفشك‌های باللوپامین متناسب با میزان حرارت لازم دارای كانالهایی برای عبور بخار آب یا آب داغ می باشند پین های بیرون انداز یا پران معمولاً برای بیرون بردن قطعه از محفظه یا سنبه به كار می رود.

  لازم به توضیح است كه این قالبها فقط برای مواد ترموستی و موادی كه سرد بداخل قالب ریخته می شوند به كار می روند. این قالبها به ندرت برای مواد ترمولپاسیك بكار می روند زیرا بدلیل طولانی بودن زمان فرم‌گیری و احتیاج به سرد كردن سریع شكل قالب، این مواد مناسب كار با قالبهای فشاری نیستند.

  قالبهای فشاری خود به چهار نوع قالب تقسیم می شود:

  الف: قالبهای منفی یا مناش مولد

  ب: قالبهای منفی یا قالبهای مثبت

  ج: قالبهای منفی یا قالبهای نیمه مثبت

  د: قالبهای منفی یا قالبهای نسبه ای كفی یا پله ای

  الف: قالبهای منفی:

  در این قالبها مواد اضافی در اثر فشار براحتی به خارج راه پیدا می‌كنند. مقطع یك نوع از این قالبها در شكل 11 نشان داده شده است. عمق محفظه A تقریباً با عمق قطعه تمام شده یكی است. مواد اضافی از كفی B خارج می‌شوند. عرض كفی باریك و معمولاً حدوداً است.

  در این طریقه قالب گیری منفی معمولاً افقی است. اگر قالب خیلی آرام بسته شود. ؟؟ زیادی انجام می شود كه هزینه زیادی برای پاك كردن مداوم آن باید متحمل شد. اگر قالب خیلی سریع بسته شود چگالی پایین خواهد بود و قطعه كاملاً پر نشده و مقاومت كافی ندارد. این قالبها برای قالب گیری فشاری موادی كه ضریب بالك آنها بالاست مناسب نیستند. اگر مقدار فرم داده شده دارای ضخامت دیواره یكنواخت بود و رعایت این نكته در ساخت، مهم باشد استفاده از این روش مناسب نمی باشد. از مزایای این قالبها می توان به ارزان بودن، ساده بودن، استفاده در ساخت قطعاتی است كه چگالی یا همین بودن یا كیفیت در ساخت آنها مهم نباشد. یكنواختی ضخامت قطعه در این قالبها بستگی به دقت میل راهنما به منظور تنظیم ؟؟ و محفظه دارد.

  نكته: خطوط جدایش در قالبهای تزریقی و ترانسفر مانند قالبهای حتی یا فلاش موبد است. قسمت كفی در محل برخورد پیانچه و محفظه در موقعیت بسته باید تا آنجا كم عرض باشد كه فشار زیاد تولید شده و حتی ایجاد شود.

  شكل:

  این قالب كه در شكل 14 نشان داده شده است شبیه یك سنبه در یك محفظه حركت كردند. این قالب برای مواد با فیله پارچه ای و قطعات عمیق مانند محفظه‌ی رادیو و تلویزیون به كار می رود. در این قالبها مواد باید به دقت وزن شوند زیرا در اینجا فضای خیلی كمی برای خروج مواد اضافی وجود دارد. سنبه در محفظه كاملاً جذب بوده و ؟ آن در هر طرف 1003 می باشد و این نوع قالب از هد قالب دیگری برای قالب گیری مواد با فیلد پارچه ای مناسب تر است. حتی در این قالبها نسبتاً كمتر و حسن آن اینست كه پلیسه عمودی است و به سادگی برطرف می شود. چون در این قالبها، پله یا كفی وجود ندارد تمام فشار برای فشردن مواد به كار می رود. دلیل دیگر مناسبت این قالب برای مواد با فیلد پارچه ای این است كه پلیسه و ؟؟ های مواد با فیلد پارچه ای نمی توانند با دست شكسته شوند بنابراین قطعه تمام شده باید فاقد و یا حداقل پلیسه باشند.

  مهمترین عیب این قالبها خراشیدگی محفظه توسط نسبه است كه مستقیماً اثر آن و طی سطح قطعه مشاهده می شود. در قالبهای چند محفظه ای بدلیل امكان حرارت دیدن ناهماهنگ موارد یا تفاوت مقدار آنها در محفظه ها و یا تفاوت ابعاد محفظه ها یا كاملاً بالانس نبودن آنها كمتر از این روش استفاده می شود.

  شكل 14

  ج: قالبهای نیمه مثبت:

  این قالبها متشكل از یك قالب سنبه ای پله دار و یك قالب مثبت است. ارتفاع محفظه باردهی باید طوری انتخای گردد كه برای هر جنس و ضریب بالكی متناسب باشد، اندازه قاعدتاً تا اینچ است.

  این قالبها برای ساخت قطعات با عمق زیاد و نیز قطعاتی كه در ته آنها مقاطع بزرگ وجود دارد و یا قطعاتی كه در بعضی مقاطعشان اختلاف ضخامت وجود دارد به كار می روند. قی ایجاد شده براحتی توسط سنگ پاك می شود. قالبهای مورد استفاده برای ملامین و تركیبات اوره ای قاعدتاً باید از نوع یك مثبت باشند (مثبت هم می شود). لقی بین نسبه و ماتریس 001/0 اینچ در هر طرف است.

  انواع قالب گیری مواد ترموست (با كالیت) در روش قالب گیری مواد ترموست، مواد در محفظه قالب به مرور گرم و حرارت می بیند و بعد به داخل قالب گرم تغذیه می شود و این مواد نرم شده شكل و فرم خود و محفظه های قالب را بر اثر فشار قالب می گیرند و بر اثر تغییرات شی